Fordele

Tryghedsaftale vs købeloven og familieforsikring

* Gælder når skaden ikke dækkes under købeloven eller evt. leverandørgaranti.
** f.eks. at et leje på en vaskemaskine slides op og går i stykker trods normal brug og vedligeholdelse,
omfattes af forsikringen efter reklamationsperiodens udløb, dvs. efter 2 år i Danmark.
*** Dækker kun nærmere bestemte skadesårsager såsom brand, lynnedslag,
eksplosion, tilsodning og oversvømmelse.

Du finder yderligere oplysninger om forsikringen i dine forsikringsvilkår.

I familie- og rejse-forsikringen forekommer ofte særlige afskrivningsregler, som
indebærer, at værdien af et produkt kun erstattes med en vis procentsats af
nyværdien. Alternativt kan der foretages et skønmæssigt fradrag i erstatningen
som følge af alder og brug. Som eksempel kan nævnes nedskrivning af
værdien på “almindelige elektriske apparater” (f.eks. husholdningsmaskiner)
til 65% af genanskaffelsesprisen efter 4 år eller “særlige elektriske apparater”
(f.eks. fax eller computer) til 30% efter 4 år. Med Tryghedsaftale får du
enten repareret dit produkt eller leveret et nyt tilsvarende, og du undgår derved
risikoen for at skulle betale delvis for genanskaffelse som følge af afskrivninger
eller fradrag for alder og brug.